Форма входу

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Навчальні програми

Програма "Побудова кар'єри" 10-11 клас
[ Викачати з сервера (287.0 Kb) ] 21.09.2011, 11:39

Програма «Побудова кар’єри»

для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)

 

Укладачі програми: І. Д. Бех (науковий консультант), О. В. Мельник, Л. А. Гуцан,    С.М.Дятленко, О. Л. Морін, І.І.Ткачук, О. В. Скалько, М.Л.Шабдінов.

 

 

Пояснювальна записка

Демократизація освіти, надання їй професій­ної спрямованості в старшій школі вимагає пошу­ку шляхів удосконалення підготовки учнів 10 — 11 класів до обґрунтованого вибору ними майбут­ньої професії. Розв'язати означену проблему кожній дитині має допомогти програма курсу «Побудова кар'єри».

Програма курсу «Побудова кар'єри» розробле­на відповідно до рішення Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні конкурентоспроможного трудового потенціалу України, яка відбулася 22 грудня 2006 ро­ку під головуванням Віце-прем'єр-міністра Украї­ни Д. В. Табачника.

Підставою для запровадження в навчально-ви­ховний процес сучасної школи курсу «Побудова кар'єри» є Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції про­фільного навчання в старшій школі» (№ 10/13 від 25.09.03р.), згідно з яким профільна підготовка здійснюється в старших класах з метою забезпе­чення підготовки учнів до вибору та оволодіння професією, сприяння в побудові ними власної ос­вітньої траєкторії.

Головними напрямами профільного навчання є: суспільно-гуманітарний, природничо-матема­тичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний. Формами реалізації профільної під­готовки учнів старшої школи визначено таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором. Курс «Побудова кар'єри» є обов'язко­вою й невід'ємною складовою такої підготовки, зміст якого слугує системоутворюючою основою для узагальнення учнем отриманих знань про світ професій та напрями побудови майбутньої про­фесійної кар'єри. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета курсу «Побудова кар'єри» — під­готовка учнів 10-11 класів до професійного само­визначення в умовах ринку праці. Мета курсу ре­алізується в процесі вирішення комплексу навчальних і виховних завдань: виховання в учнів ставлен­ня до себе як суб'єкта майбутньої професійної ді­яльності, усвідомлення своєї індивідуальної непов­торності, відповідальності та впевненості в досяг­ненні майбутнього професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби в самовдосконаленні; формування систе­ми знань учнів про зміст та структуру світу профе­сій, сучасні вимоги соціального середовища до фа­хівців на ринку праці, стратегію й тактику реалі­зації визначених напрямів власного кар'єрного зростання в майбутньому; ознайомлення учнів із способами й прийомами прийняття обґрунтова­них рішень про вибір майбутньої професії, забез­печення їх практичним досвідом пошуку необхід­ної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання в майбутньому. Результатом реалізації змісту курсу «Побудова кар'єри» є готовність учнів 10-11 класів до про­фесійного самовизначення. Змістовно рух до та­кого результату є процесом узгодження учнем знань про світ професій і їх вимоги до людини (Образ «Я — у світі професій») зі сформованими та усві­домленими ним в процесі розвитку можливостя­ми та потребами (образ «Я»). Проміжною ланкою між вимогами обраної професії й можливостями учня є його самодіяльність (власні емоційно-во­льові зусилля вихованця) в напрямі зрівноважу­вання об'єктивних вимог майбутнього професій­ного середовища (об'єктивно задана потреба об­рати майбутню професію в 10 — 11 класі) та суб'єктивних факторів (майбутні професійні до­магання) оволодіння в майбутньому бажаною про­фесією. Результатом такого процесу є вибір май­бутньої професії. До того ж вибір професійного навчального закладу для продовження освіти й оволодіння бажаною професією є першим кроком у реалізації професійної кар'єри.

Програма курсу «Побудова кар'єри» складаєть­ся з пояснювальної записки й таких розділів: на­вчальний матеріал, який включає знання, вміння й навички з основ побудови професійної кар'єри учнями 10 — 11 класів; орієнтовні критерії оцінювання підготовленості учня до професійного са­мовизначення, результатом якого є стратегія і так­тика досягнення в майбутньому професійного успіху; додатки (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, перелік рекомендованої літера­тури, орієнтовний зміст «Щоденника вибору май­бутньої професії»).

Головними компонентами навчального мате­ріалу, який включає знання, вміння й навички з основ побудови кар'єри учнями 10 — 11 класів є три модулі: світ професій, що поєднує в собі знан­ня про види професійної діяльності та їх вимоги до людини; образ «Я», який поєднує в собі знан­ня про індивідуально-психологічні особливості уч­ня, його можливості й домагання, напрями само­вдосконалення до рівня вимог обраної професії; технологія побудови кар'єри, яка поєднує в собі знання правил вибору учнем майбутньої профе­сії, його уміння складати та корегувати індивіду­альну освітню траєкторію, аналізувати супереч­ності й уникати усталених помилок.

Обов'язковою умовою реалізації змісту курсу «Побудова кар'єри» є активізація внутрішніх ме­ханізмів (самооцінка, самопізнання та самовдо­сконалення) самодіяльності особистості, форму­вання в старшокласника прагнення до реалізації побудованого плану кар'єрного зростання. Для виконання цієї умови в програмі курсу «Побудо­ва кар'єри» передбачено ведення кожним учнем «Щоденника вибору майбутньої професії», в яко­му узагальнюються навчальні та особистісні до­сягнення, результати професійних проб, індиві­дуальних та колективних творчих справ.

Важливою умовою здійснення навчально-ви­ховного процесу з основ вибору учнями 10 — 11 кла­сів майбутньої професії є дотримання принципів організації профорієнтаційної діяльності суб'єк­та профільного й професійного навчання. Найва­гомішими серед них є принцип: науковості, полікультурності, системності, інтегрованості, єдно­сті навчання та виховання, наочності, доступності, системності й послідовності.

У процесі реалізації змісту курсу «Побудова кар'єри» використовуються різноманітні форми педагогічної роботи, відбір яких педагогом зале­жить від складу й кількості осіб, місця проведен­ня, тривалості роботи. Згідно з цими характери­стиками педагогом можуть використовуватися різ­номанітні форми профорієнтаційної роботи. Серед них загальні, які традиційно використовуються в навчально-виховному процесі школи та специфіч­ні, яким притаманні особливості профорієнтацій­ної діяльності вчителя та учнів. До загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні, класні і позакласні, шкільні й позашкільні. Специ­фічні форми профорієнтаційної роботи поділяють­ся: за тривалістю (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за напрямом допомоги (учні, батьки), за характером допомоги (інформа­ційні, діагностичні, формуючі, коригуючі).

Домінуючою формою організації навчально-виховного процесу з основ побудови учнями 10 — 11 майбутньої програми кар'єрного самозростан­ня є урок. Профорієнтаційний урок — це форма організації діяльності педагога та учнів в умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими й просторовими параметрами. Крім профорієнта­ційного уроку можуть використовуватися також лекції, конференції, тематичні зустрічі, усні жур­нали, читацькі диспути, творчі конкурси, вікто­рини, ігри, екскурсії тощо.

Головними вимогами до організації заняття з основ побудови учнями 10 — 11 класів кар'єри є: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням індивідуально-психологічних особ­ливостей, навчальних і особистісних досягнень, фізичного розвитку, стану здоров'я та статі; фор­мування в учнів уміння самостійно відшукувати та аналізувати необхідну професіографічну інформа­цію, навичок прийняття обґрунтованого рішення в галузі праці та власної відповідальності за ньо­го; розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого рішення щодо побудови кар'єри та власної відповідальності за її реалізацію; викори­стання інноваційних методів активізації профорієн­таційної діяльності учнів: здійснення міжпредметних зв'язків з навчальними предметами інваріан­тної та варіативної складової базового навчального плану: залучення батьків учнів до наповнення та проведення профорієнтаційних уроків.

Обов'язковою умовою реалізації змісту курсу «Побудова кар'єри» є проведення практичних ро­біт, які включені до програми для ґрунтовного ви­вчення блоку питань, пов'язаних з розумінням за­гальних понять про деякі психічні процеси та ін­дивідуальні особливості старшокласника. Учні, досліджуючи свої якості під час виконання прак­тичних робіт, виробляють уміння аналізувати про­фесії та зосереджуватися на самоаналізі. Така ді­яльність учнів спрямована на формування в них адекватної самооцінки та потреби в самовдоско­наленні до рівня вимог обраної професії.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексна оцінка знань, яка здійснюється відповідно до поданих у додат­ку 1 критеріїв. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних та осо­бистісних досягнень старшокласника, а згодом за результатами виконання практичних робіт та про­фесійних проб — рівень його готовності до побу­дови та реалізації кар'єри.

Програма передбачає реалізацію змісту в обся­зі однієї години на тиждень. Змістове наповнення модулів курсу «Побудова кар'єри» та зміни в по­годинному - розподілі вивчення окремих тем може бути уточнене навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індиві­дуальних освітніх потреб учня в межах 20% від за­гальної кількості виділених годин. Такі зміни ре­комендується проводити під час вивчення модуля світ професій залежно від профілю навчання.

Головними документами планування навчаль­но-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з основ побудови кар'єри уч­нями 10 — 11 класів є: навчальна програма; на­вчальний план загальноосвітнього навчального закладу; графік розподілу навчального матеріалу; робочий план реалізації навчальної програми на рік або ж на півріччя; план-конспект уроку або системи уроків.

 ПРИМІТКА: повний текст програми доступний при скачуванні

Категорія: Навчальні програми | Додав: keysmen
Переглядів: 4601 | Завантажень: 895 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 3.6/5
Всього коментарів: 3
3 Vlad  
Доброго дня! у вас єсть конспект з проведення уроків по курсу - "Побудова кар'єри"

2 лоплп  
дякую

1 Ірина Анатоліївна  
Красно дякую!!!! Нарешті знайшла потрібне!!!!! Велике спасибі!

Ім`я *:
Email *:
Код *: